Sikringsanalyse

– en kartlegging som gir grunnlag for beslutninger

En sikringsanalyse fra Semac ivaretar prinsippene i en tradisjonell risiko- og sårbarhetsanalyse, samt NS583x-serien. I tillegg til kundens kunnskap og erfaring er sikringsanalysen fra Semac et resultat av bred erfaring fra sikkerhetsledelse fra offentlig og privat sektor, samt relevant kompetanse fra høyskole, politi, forsvaret, NSM og DSB.

Sikringsanalysen fra Semac er samstemt med kriminalitetsutviklingen i samfunnets generelt og dekker behovet for å gi et troverdig og solid grunnlag for videre beslutninger. Den er i hovedsak bygget opp ved bruk av 2 ulike metoder; en sikringsvurdering og en sikringsrisikoanalyse.

En sikringsvurdering er en revisjonstilnærmet vurdering av over 220 definerte sikringsrelaterte risikoelementer som Semac avstemmer mot kundens eksisterende sikringsnivå. Dette gjøres gjennom en vurdering av dokumentasjon, intervju og befaringer. Det benyttes i hovedsak elementer fra en tradisjonell risiko- og sårbarhetsanalyse der sannsynlighet og konsekvens vurderes opp mot samtlige risikoelement. Sikringsvurderingen synliggjør selskapets grunnsikringsnivå som dokumenteres i prosent av anbefalt nivå.

En sikringsrisikoanalyse er en risikovurdering av utvalgte scenario som utgjør en risiko for definerte verdier. Metoden som benyttes er forankret i NS5832.

I rapporten blir avvik og anbefalte tiltak fremstilt visuelt ut fra kundens ønsker og behov. Det gjøres en prioritering av restrisiko som fremstilles på 3 ulike nivåer: lav, moderat og høy risiko.