Varsling

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 regulerer arbeidstakers rett til å varsle. Bestemmelsene skal bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i et ansettelsesforhold.

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid med:

  • Lover og regler.
  • Virksomhetens retningslinjer.
  • Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Arbeidstaker har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. I noen tilfeller har imidlertid arbeidstaker også en plikt til melde fra.

Eksempler på kritikkverdige forhold som er i strid med lov eller etiske normer kan være:

  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • fare for liv og helse
  • farlige produkter
  • dårlig arbeidsmiljø

Påstander om kritikkverdige forhold kan være en belastning for foretaket det varsles om og for ansatte og andre som er knyttet til foretaket. For å unngå en unødig stor belastning skal arbeidstaker velge en forsvarlig fremgangsmåte når han varsler.

For å legge forholdene til rette for varsling på arbeidsplassen anbefaler Semac AS å utarbeide tydelige rutiner for varsling der arbeidstaker kan velge en ekstern mottager for varsling som sørger for å holde varsleren anonym.

Semac AS har særskilte rutiner som verner om varsleren og mottagerens interesser og all informasjon blir behandlet på en trygg og konfidensiell måte. Gjennom en avtale med Semac AS forplikter vi oss til å formidle all varsling direkte til kundens kontaktperson, uten å oppgi hvem det er som har varslet.