Sikkerhetstjenester

Våre rådgivere støtter kunden i deres arbeid med sikkerhetsrelaterte utfordringer.

Rådgivning og utredning
Semac gir råd og utreder saker som berører liv og helse, verdier og omdømme. Eksempler på slike saker kan være konflikter, trusler, vold, vinning, underslag, rusmisbruk, sabotasje, spionasje eller korrupsjon. Vår kompetanse omfatter grove pliktbrudd, straffbare handlinger, personellsikkerhet, klarering og autorisasjonsprosesser.

Sikkerhetsledelse
Semac kartlegger kundens grunnsikringsbehov og gir faglig støtte i beslutningsgrunnlaget for valg av sikringsstrategi og tiltak. Vi utarbeider både grunnsikringsplaner og sikringsrevisjoner, og bistår i prosessen for å dokumentere tilfredsstillende sikkerhetsnivå i bedriften. Vi har lang erfaring med å tilby sikkerhet- og beredskapssjefer i hel- eller deltidsstillinger dersom kunden ønsker dette.

Inntrengningstester
Semac inntar rollen som trusselaktør og tar seg inn på beskyttede områder ved bruk av utradisjonelle metoder og verktøy. Rapporten synliggjør styrker og svakheter i grunnsikringen, samt øker de ansattes årvåkenhet og sikkerhetsforståelse

Eksternt varslingsmottak
Et eksternt varslingsmottak styrker arbeidsgivers lovpålagte varslingsrutiner av kritikkverdige forhold. Semac sikrer en nøytral håndtering av partenes interesser og varslerens identitet kan holdes anonym. Alle saker registreres, dokumenteres og behandles etter gjeldende lovverk.